Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN NAJMU I KOMISU

§1

Postanowienia ogólne

 1. Turnusy prowadzi między innymi działalność komisową polegającą na sprzedaży powierzonych przez Komitentów Towarów w swoim Sklepie Stacjonarnym oraz, w wybranym zakresie, w Sklepie Internetowym. Z prowadzoną działalnością komisową związana jest działalność polegająca na najmie powierzchni wystawowych znajdujących się w Sklepie Stacjonarnym. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności przez Turnusy oraz wzajemne stosunki między Turnusy a Komitentem. 
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym Klientem może być zarówno przedsiębiorca, jak i Konsument,
  2. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  3. Turnusy, Komisant, Wynajmujący – TURNUSY Sklep S.C. Anna Skuza-Ciupińska, Ewa Solecka,ul. Smoleńsk 15, 31-108 Kraków, NIP 676 259 63 59, REGON 388701905
  4. Komitent, Najemca – osoba fizyczna, która powierza lub chce powierzyć do sprzedaży Towary Turnusy lub wynajmuje od niego Regał,
  5. Sklep Internetowy – sklep internetowy utrzymywany przez Turnusy w domenie turnusysklep.com,
  6. Sklep Stacjonarny – sklep stacjonarny mieszczący się w Krakowie (31-108) przy ul. Smoleńsk 15,
  7. Regał – powierzchnia wystawowa udostępniana przez Turnusy w Sklepie Stacjonarnym, która może być półkami lub wieszakiem,
  8. Strony – Turnusy i Komitent łącznie,
  9. Towar – rzeczy ruchome, które zostały oddane w komis Turnusy przez Komitenta,
  10. Formularz – formularz, za pomocą którego Komitent przekazuje Turnusy swoje Towary do sprzedaży w Sklepie Stacjonarnym lub Sklepie Internetowym,
  11. Regulamin – niniejszy regulamin.
 3. Turnusy prowadził działalność gospodarczą polegającą między innymi na świadczeniu usług komisu i prowadzenia sprzedaży detalicznej.
 4. Komitent powierza, a Turnusy zobowiązuje się do wystawienia na sprzedaż i sprzedaży Towarów na rachunek Komitenta, lecz we własnym imieniu.
 5. Sprzedaż Towarów będzie odbywała się w Sklepie Stacjonarnym oraz, w wybranym przez Turnusy zakresie, w Sklepie Internetowym.
 6. Turnusy zobowiązuje się do sprzedaży Towarów z poszanowaniem interesu, renomy i dobrego imienia Komitenta, a także jego praw własności intelektualnej.

§2

Warunki korzystania z usług elektronicznych

 1. By móc zawrzeć umowę komisu i najmu  z Turnusy, Komitent musi spełnić następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji), 
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep Internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci rejestracji i utrzymania konta Komitenta. Za świadczenie tej usługi Sklep Internetowy nie pobiera żadnych opłat.
 3. Powyższa usługa świadczona jest przez czas oznaczony, tj. czas, w którym Strony są związane umową oraz przez czas niezbędny do wypełniania obowiązków księgowych i prawnych.

§3

Zawieranie umowy

 1. Komitent, który chce, aby jego Towary zostały umieszczone w ofercie Sklepu Stacjonarnego, powinien dokonać prawidłowej rejestracji konta Komitenta na Stronie internetowej.
 2. W celu zawarcia umowy z Turnusy Komitent podczas rejestracji konta Komitenta podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail. Komitent zobowiązany jest do podania danych i informacji zgodnych z prawdą i stanem faktycznym zaistniałym w chwili zakładania konta.
 3. Oprócz danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, Komitent wybiera spośród udostępnionych opcji na Stronie internetowej:
  1. rozmiar Regału,
  2. okres najmu,
  3. datę rozpoczęcia najmu.
 4. Dokonanie pełnej rejestracji konta Komitenta oraz opłacenie wynagrodzenia Turnusy (w momencie wypełnienia się łącznie obu przesłanek) jest równoznaczne z zawarciem umowy komisu i najmu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 5. Komitent dostarcza Towar na wskazany adres osobiście. Towar powinien zostać dostarczony na wskazany adres w dniu rozpoczęcia najmu, najpóźniej do 1h przed zamknięciem Sklepu Stacjonarnego.
 6. Komitent, w Formularzu, który przekazuje Turnusy poprzez Stronę internetową, ustala nazwę Towaru, markę Towaru oraz cenę Towaru po której będzie on sprzedany (z uwzględnieniem prowizji Turnusy – 30% ceny brutto Towaru). Formularz zostaje podpisany przez Strony w dniu dostarczenia Towaru przez Komitenta.

§4

Towar

 1. Komitent oświadcza, że jest właścicielem Towaru i że Towar nie jest obciążony prawami osób trzecich.
 2. Turnusy weryfikuje Towary pod kątem listy Towarów znajdującej się na Formularzu przekazanym przez Komitenta.
 3. Turnusy ma prawo do odmowy umieszczenia Towarów w  Sklepie Stacjonarnym, w szczególności w następujących sytuacjach:
  1. jeśli Towar nie znajduje się na Formularzu,
  2. jeśli Towar będzie niezgodny z informacjami przekazanymi przez Komitenta, 
  3. jeśli Towar będzie posiadał wady fizyczne powodujące, że Towar nie będzie nadawał się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, 
  4. jeśli Towar będzie posiadał wady prawne, a Turnusy uzyska informacje o tych wadach, 
  5. jeśli cena Towaru zaproponowana przez Komitenta będzie rażąco nieadekwatna do rodzaju i jakości przesłanego Towaru, 
  6. jeśli Towary będą wyłączone z obrotu w Rzeczypospolitej, będą towarami zagrażającymi bezpieczeństwu lub zdrowiu, będą towarami nielegalnymi, toksycznymi, ulegającymi szybkiemu zepsuciu, brudzącymi lub zagrażającymi innym Towarom w sklepie oraz jeżeli Towary będą w zbyt dużym gabarycie względem wynajętej przez Komitenta przestrzeni.
 4. W razie odmowy umieszczenia Towarów przekazanych przez Komitenta  w Sklepie Stacjonarnym, Komitent zobowiązany jest do niezwłocznego zabrania Towaru z terenu Sklepu Stacjonarnego. 
 5. Turnusy informuje Komitenta o wyrażeniu zgody na umieszczenie Towaru w swoim Sklepie Stacjonarnym poprzez złożenie podpisu na Formularzu.
 6. Turnusy zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na umieszczenie w Sklepie Internetowym tylko niektórych z nich, według własnej selekcji. 
 7. Komitent oświadcza, że Towar jest wolny od wad fizycznych (o których mowa w §4 ust. 3 lit. c) i prawnych.
 8. Turnusy nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne ukryte Towaru, które istniały w momencie jego wydania.
 9. W przypadku wystosowania przez osobę trzecią względem Turnusy roszczeń dotyczących Towaru, Komitent zobowiązuje się uczynić wszystko, aby Turnusy nie poniósł żadnej straty w związku z sytuacją sporną.

§5

Wykonanie umowy

 1. Umowa komisu zawierana jest na czas określony, wskazany przez Komitenta podczas rezerwacji Regału.
 2. Po dostarczeniu Towaru przez Komitenta, Towar zostaje umieszczony w Sklepie Stacjonarnym na Regale wynajętym przez Komitenta zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
 3. W przypadku sprzedaży Towaru Turnusy wypłaca Komitentowi odpowiednią kwotę, zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
 4. Jeżeli osoba trzecia, która zakupiła Towar, odstąpi od umowy i zwróci Towar, Turnusy ma prawo do ponownego wystawienia tego Towaru w ofercie Sklepu Stacjonarnego lub Sklepu Internetowego. Komitent jest zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconej mu w związku z sprzedażą Towaru. Płatność, o której mowa w niniejszym ustępie, powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zwrocie dokonanym przez osobę trzecią. W przypadku, gdy osoba trzecia, która zakupiła Towar skorzysta ze swoich uprawnień dot. rękojmi, Turnusy niezwłocznie poinformują o ww. fakcie Komitenta. Komitent zobowiązany jest do zwrotu kwoty wypłaconej mu w związku ze sprzedażą Towaru w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji przez Turnusy.
 5. Jeżeli Towar nie zostanie sprzedany przez okres trwania umowy najmu, Komitent zobowiązany jest do odbioru Towaru w ostatnim dniu obowiązywania umowy najmu, do 2h przed godziną zamknięcia Sklepu Stacjonarnego. Jeżeli Komitent nie odbierze Towaru w ww. terminie, Turnusy naliczać będą opłatę za magazynowanie Towaru w wysokości 10 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania.. 
 6. Do umowy komisu, o której mowa w niniejszym paragrafie, znajdują zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Turnusy fotografuje wybrany przez Turnusy Towar. Fotografie przedstawiające Towar wraz z podstawowymi informacjami o nim Turnusy może umieścić w ofercie swojego Sklepu Internetowego, newsletterze, oraz social media Turnusy.
 8. W trakcie trwania umowy komisu, Komitent ma możliwość sprawdzenia stanu sprzedaży Towarów za pośrednictwem konta Komitenta na Stronie internetowej.

§6

Prowizja

 1. Turnusy pobiera prowizję od każdego sprzedanego Towaru w wysokości 30%ceny brutto tego Towaru ustalonej wcześniej przez Komitenta.
 2. Kwota wypłacana przez Turnusy Komitentowi z tytułu sprzedaży Towaru jest pomniejszana o kwotę prowizji wskazanej w § 6 ust. 1.
 3. Kwota, o której mowa w § 6 ust. 2, wypłacana jest przez Turnusy Komitentowi do 14 dni od dnia zakończenia trwania umowy, na rachunek bankowy wskazany przez Komitenta. 

§7

Najem powierzchni wystawowej

 1. Towar, który Komitent przekazuje Turnusy jest prezentowany w Sklepie Stacjonarnym na Regale wynajętym przez Komitenta. Oznacza to, że zawarcie umowy komisu, o której mowa w § 5 ust. 1, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Turnusy a Komitentem również umowy najmu Regału mieszczącego się w Sklepie Stacjonarnym.
 2. Turnusy oddaje Komitentowi w najem odpłatnie, na czas trwania umowy komisu, o której mowa w § 5 ust. 1, Regał mieszczący się w Sklepie Stacjonarnym. 
 3. Za wynajem Regału Komitent będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Turnusy kwoty wskazanej na Stronie internetowej, jednorazowo za cały okres trwania najmu. Płatność będzie następowała w systemie elektronicznym udostępnianym przez Turnusy.
 4. Regał, o którym mowa w ust. 2, używany będzie wyłącznie do celów prezentacyjnych, reklamowych i promocyjnych Towaru. Z tego względu Strony postanawiają, że rozmiar Towaru musi odpowiadać rozmiarom wynajmowanego Regału. 
 5. Turnusy oświadcza, że jest uprawnionym do korzystania z lokalu, w którym mieści się Sklep Stacjonarny. 
 6. Komitent jest świadomy, że w Sklepie Stacjonarnym prezentowane będą również Towary innych osób, które również wynajmują powierzchnię wystawową w Sklepie Stacjonarnym. 
 7. Regał, o którym mowa w niniejszym paragrafie, może być używany tylko do prezentowania Towarów, których dotyczy umowa komisu, o której mowa w § 5 ust. 1, tj. Towarów objętych Formularzem. Komitent nie ma prawa używania wynajmowanego Regału do jakichkolwiek innych celów. 
 8. W przypadku chęci zaprezentowania dodatkowych Towarów na Regale w trakcie trwania umowy najmu, Komitent zobowiązany jest do wypełnienia nowego Formularza. Prezentacja dodatkowych Towarów jest możliwa wyłącznie w przypadku, jeżeli na Regale jest odpowiednie miejsce.
 9. Komitent we własnym zakresie dokonuje aranżacji wynajętego Regału, ometkowania Towarów oraz prezentacji Towarów na wieszakach. Materiały do metkowania oraz wieszaki dostarczy Turnusy.
 10. Komitent jest uprawniony do wykorzystania Regału do prezentacji przedmiotów innych niż odzież, która powinna być prezentowana na wieszaku. Przedmioty na półkach nie mogą być układane jeden na drugim, z wyjątkiem płyt, kaset, książek i magazynów.
 11. Turnusy jest uprawniony do zmiany prezentacji Towarów, bez uzgodnienia z Komitentem, w tym w szczególności zmiany miejsca ekspozycji Towarów.
 12. Turnusy jest zobowiązany do zapewnienia Komitentowi nieograniczonego i niczym nieskrępowanego dostępu do Regału jedynie w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego. Poza godzinami otwarcia Sklepu Stacjonarnego Komitent nie może domagać się dostępu do Regału
 13. Turnusy nie ma obowiązku informowania Komitenta o remontach trwających w Sklepie Stacjonarnym. 
 14. Turnusy nie ma obowiązku zapewnienia dostępu Sklepu Stacjonarnego do elektryczności, wody oraz kanalizacji.
 15. Komitent nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian, robót, remontów lub drobnych napraw na terenie Sklepu Stacjonarnego. 
 16. Komitent wyraża zgodę na przebywanie na terenie Sklepu Stacjonarnego osób trzecich, a w tym w szczególności Klientów oraz pracowników Turnusy. 
 17. Komitent nie ma prawa do podnajmowania Regału, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 
 18. Do umowy najmu, o której mowa w niniejszym paragrafie, znajdują zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.

§8 

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do fotografii, o których mowa w § 5 ust. 7, przysługują Turnusy. 
 2. Wykorzystanie fotografii, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymaga zgody Turnusy wyrażonej na piśmie albo w formie dokumentowej. 

§9

Odstąpienie od umowy
Rozwiązanie umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Komitentowi będącemu Konsumentem.
 2. Komitent ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług najmu zawartej z Turnusy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Komitent może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną, jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Turusy niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Turnusy dokonuje zwrotu płatności Komitenta w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Komitenta o odstąpieniu od umowy poprzez uznanie rachunku Uczestnika w/w kwotą, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta. 
 9. Każda ze Stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy komisu, o której mowa w § 5 ust. 1, w każdym czasie za wypowiedzeniem wynoszącym 10 dni kalendarzowych (chyba, że umowa zawarta była na krótszy okres, wtedy skutek wypowiedzenia następuje na dzień zakończenia trwania umowy). Umowa najmu zawierana jest na czas określony i Stronom nie przysługuje prawo jej wypowiedzenia.
 10. Wypowiedzenie powinno zostać złożone drugiej Stronie w formie pisemnej lub przy pomocy wiadomości e-mail.
 11. Komitent nie może wypowiedzieć umowy w odniesieniu do Towaru, który został już sprzedany przez Turnusy. 
 12. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron, Turnusy zwraca Towar Komitentowi, w terminie 7 dni od wystąpienia skutków rozwiązania umowy, na wskazany wcześniej przez niego adres. 
 13. Komitent będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Regulaminu, zarówno drogą elektroniczną na adres: turnusy.krk@gmail.com, jak i poprzez przesłanie oświadczenia pocztą. 
 15. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 16. Turnusy niezwłocznie potwierdza drogą mailową przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 17. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 18. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy, a w szczególności w sytuacji, gdy Towar zostanie sprzedany. 

§10

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z wykonywaniem umowy komisu, o której mowa w § 5 ust. 2, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§11

Postanowienia końcowe

 1. Turnusy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. W przypadku konieczności zmiany obowiązującej umowy, Komitent może zaakceptować lub odrzucić zmiany w formie wiadomości e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpłynie na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień lub całego Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2022 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

…………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)*:

Adres konsumenta(-ów)*:

Podpis konsumenta(-ów)* (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

*niepotrzebne skreślić

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, że jeżeli realizacja umowy przez nas ma miejsce przed upływem okresu na odstąpienie od umowy, a my usługę wykonamy, utracisz prawo do odstąpienia.

[ ] Wyrażam zgodę na wykonanie usługi przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.

[ ] Zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności i akceptuję ich treść.

Administratorem Twoich danych osobowych jest ……….

Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych klikając tutaj

Poniżej znajduję się tekst po kliknięciu

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w formularzu powyżej. Administratorem danych osobowych jest …………………. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie utworzenia i utrzymania konta oraz wykonywania umowy najmu i komisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług z Administratorem oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym turnusysklep.com od Turnusy Sklep S.C. Anna Skuza-Ciupińska, Ewa Solecka, ul. Smoleńsk 15, 31-108 Kraków, NIP 6762596359
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być zarówno przedsiębiorca, jak i Konsument,
  2. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  3. Sprzedawca – Turnusy Sklep S.C. Anna Skuza-Ciupińska, Ewa Solecka,
  4. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie  turnusysklep.com,  
  5. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej za pomocą sieci internet produkty używane i nowe, tj. w szczególności: odzież, obuwie, biżuteria, kosmetyki, książki, płyty, ceramika, artykuły gospodarstwa domowego, rękodzieło. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej turnusysklep.com, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2c oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: turnusy.krk@gmail.com
 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-18.

§ 2

Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Rejestracji Konta, Konta Użytkownika, Newslettera i Formularza zamówienia. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia klient wybiera interesujący go produkt, a następnie naciska przycisk „Dodaj do koszyka”.
 4. Naciśnięcie w/w przycisku powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.
 5. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta użytkownika wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie usługi Rejestracji konta, Konta  Użytkownika lub Formularza zamówienia w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia  sposób podany powyżej.

§ 3

Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą. Niektóre produkty mogą nieznacznie różnić się od produktów na zdjęciach z uwagi na to, że są produktami używanymi lub wytwarzanymi w sposób rzemieślniczy lub ręcznie.  
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”. Następnie ma możliwość w podglądzie “Koszyka” wybrać ilość produktów. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów. 
 6. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę”.
 10. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienia jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacją.
 11. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu 
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu 
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.
 14.  

§ 4

Terminy i sposoby płatności

 1. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie za pośrednictwem serwisu Paynow:
  1. BLIK;
  2. Karta płatnicza;
  3. Przelew online.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty lub odebrać towar przy zamówieniu z odbiorem osobistym w terminie do 5 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 5

Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu  oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. 
 3. Sklep internetowy umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
  1. inPost: paczkomaty, kurier;
  2. Odbiór osobisty.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy (albo, w przypadku płatności kartą płatniczą, BLIK, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności). 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, zarówno drogą pocztową na adres: Turnusy Sklep, ul. Smoleńsk 15, 31-108 Kraków, jak i na adres kontaktowy e-mail:  turnusy.krk@gmail.com
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. 
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów:
  1. oświadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Reklamacja produktu

(rękojmia za wady)

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu nowego oraz 1 roku od dnia wydania produktu używanego. Przed upływem powyższego terminu Konsument może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: turnusy.krk@gmail.com
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1.  imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady);
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację Konsumenta i jego żądanie.

§ 8

Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,  i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Postanowienia uprawnienia przyznane Użytkownikom będącym przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i dokonującymi czynności prawnych poprzez Platformę w celach niezawodowych, wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 7.06.2021

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: TURNUSY Sklep S.C. Anna Skuza-Ciupińska, Ewa Solecka, ul. Smoleńsk 15, 31-108 Kraków

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

– Data zawarcia umowy………………. Data odbioru produktów ……………………..

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data